Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming

 

 

 PRIVACY POLICY

VOFREK, gevestigd aan Het Arsenaal 8a 1781 XP Den Helder,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Contactgegevens:
Advies en Boekhoudkantoor vof REK

http://www.vofrek.nl
Het Arsenaal 8a
1781XP Den Helder
info@vofrek.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Advies en Boekhoudkantoor vof REK
verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vofrek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Advies en Boekhoudkantoor vof REK
verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Advies en Boekhoudkantoor vof REK analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Advies en Boekhoudkantoor vof REK verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Advies en Boekhoudkantoor vof REK
neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Advies en Boekhoudkantoor vof REK
bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieŽn) van persoonsgegevens:
Mail wisselingen / Contact formulier

- Naam
- Email adres
- De mail tekst

Bewaartermijn: mails en gegevens worden verwijderd na afhandeling van de email.

Backups
Om de continuÔteit van de bedrijfsvoering van Advies en Boekhoudkantoor vof REK
te garanderen, worden er regelmatig backups gemaakt van onze systemen. Uiteraard bevinden zich in deze backups persoonsgegevens. De backups worden maximaal 30 dagen bewaard op een off-line omgeving. Deze is dus niet via het internet te benaderen en is alleen toegankelijk voor Advies en Boekhoudkantoor vof REK zelf.
Mocht in het geval van een calamiteit het noodzakelijk zijn een backup te restoren, dan zullen eerst de eventueel nog aanwezig zijnde gegevens van personen die een beroep hebben gedaan op het recht van vergetelheid worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Advies en Boekhoudkantoor vof REK
deelt jouw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Netspecialist.NL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Advies en Boekhoudkantoor vof REK
gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Advies en Boekhoudkantoor vof REK en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vofrek.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ  (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, op jouw verzoek.


Advies en Boekhoudkantoor vof REK
wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Advies en Boekhoudkantoor vof REK
neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vofrek.nl.

 

                                               


 

 

 

REK consult

ADMINISTRATIE
BELASTING
BOEKHOUDING


Privacy  policy
Disclaimer

ZZP'er worden
Jaarrekeningen

Belasting
aangiften
Fiscale diensten
Bedrijfsadministratie
Salarisadministratie
Bedrijfsadvies

Wie zijn wij

Het Arsenaal 8a
1781 XP  Den Helder
Bellen: 0223 680301
Mailen:
info@vofrek.nl